Preskoči na glavno vsebino

 

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide februarja leta 2016. Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo v eni od 58-ih upravnih enot po Sloveniji.

Z Evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Zaenkrat so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije.

Tako kot lahko Evropsko kartico ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice v drugih državah članicah EU, tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku. S kartico ugodnosti bodo lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play.

Evropsko kartico ugodnosti opredeljuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki določa upravičence - vlagatelje in ureja postopek pridobitve kartice. Sprememba Zakona je bila v Državnem zboru potrjena 21.6.2017.

Cilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020.

Pri projektu Evropske kartice ugodnosti za invalide Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEN) sodeluje skupaj s parterjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), sodeluje pa tudi z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Upravnimi enotami v Sloveniji (UE), ki vlagateljem izdajajo Evropsko kartico ugodnosti.

Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini.

Več o projektu si lahko preberete na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pogosta vprašanja in odgovori so na voljo na strani: http://www.invalidska-kartica.si/pogosta-vprasanja.

Če odgovora ne najdete tam, nam Vaše vprašanje lahko pošljete preko kontaktnega obrazca, ki ga lahko najdete na: http://www.invalidska-kartica.si/kontakt

ABOUT THE PROJECT

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities commenced the EU Disability Card project in 2016 together with its partner, the National Council of Slovenian Organisations of Persons with Disabilities. EU Disability Card has been available since July 2017. Persons with disabilities can apply for the card in any of 58 administrative units across the country.

EU Disability Card entitles persons with disabilities in EU to commercial and other benefits offered in each country with cards being mutually recognized between EU member states. At this point the project includes the following countries: Slovenia, Cyprus, Belgium, Italy, Romania, Estonia and Malta, but all EU member states are intended to enter the project.

Just like a Slovenian card holder can use the card in other EU states, foreign card holders visiting Slovenia for a shorter or longer period can use the card in this country. EU Disability Card entitles them to commercial benefits in diverse areas of life, especially in accessibility of transport, tourism, culture, sport and leisure.

Organisations and services they are offering are available on: http://invalidska-kartica.si and via application available for mobile devices  on iTunes and Google Play, respectively.

EU Disability Card is regulated in the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities Act, which defines eligibility criteria for the applicants and the procedure of obtaining the card. The act was amended in the national parliament on 21 June 2017.

The aim of the project is primarily to facilitate a more equal treatment and specific benefits when traveling to other EU member states, especially when it comes to accessibility of transport, tourism, culture, sport and leisure, and in this way to contribute to implementation of UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, which Republic of Slovenia was among the first countries to ratify in 2008, Action Plan for Persons with Disabilities 2014-2021 and European Disability Strategy 2010-2020.

This project is a collaboration of the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (MDDSZEN) and the National Council of Slovenian Organisations of Persons with Disabilities (NSIOS), as well as collaboration with the Ministry of Public Administration and Administrative Units (UE) in Slovenia, which issue the EU Disability Card to applicants. 

Apart from providing benefits to persons with disabilities, the entire EU Disability Project is also raising awareness about persons with disabilities, their abilities, needs, wishes, way of life and especially that persons with disabilities are people who travel and in doing so experience personal growth, like everyone else. Therefore, positive effects of EU Disability Card certainly include a higher rate of social inclusion of persons with disabilities, not only in their home country, but also abroad as the card entitles them to benefits while traveling.

More on the project is available on the website of the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities: http://www.mddsz.gov.si/en/

Frequent question and answers are available on: http://www.invalidska-kartica.si/pogosta-vprasanja.

Should you be unable to find the answer to your question there, feel free to send you query to us via the contact form on: http://www.invalidska-kartica.si/kontakt

Pokličite nas na 01 472 05 11 za več informacij!

Potrudili se bomo, da skupaj najdemo rešitev!

Na vrh strani