Preskoči na glavno vsebino

Vabimo vas, da se pridružite mreži organizacij, ki jih povezuje Evropska kartica ugodnosti za invalide. Gre za projekt, ki omogoča invalidom enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti doma in v drugih evropskih državah. Slovenski državljani in turisti iz držav EU lahko s kartico ugodnosti učinkoviteje načrtujejo izlete in potovanja ter kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas. Upravičeni so do popustov na področju prometa, turizma, kulture, športa in drugih prostočasnih dejavnosti.

   

Za vključitev vaše organizacije med ponudnike izdelkov ali storitev nam pišite na naslov: invalidska.kartica@zalozba.org ali pošljite sporočilo prek kontaktnega obrazca

Postanite del evropske mreže organizacij z družbeno odgovornostjo, ki želijo prispevati k boljšemu položaju invalidov v družbi. Ker se zavedamo, da je enakopravnost življenja invalidov odvisna tudi od naših dejanj, želimo invalidom ponuditi različne možnosti in priložnosti za lažje vključevanje v družbo in raziskovanje držav širom Evrope.

Hkrati je to priložnost za večjo prepoznavnost vaše organizacije in širjenje uporabnikov vaših dejavnosti ali izdelkov. Zavedati se moramo, da so invalidi najštevilnejša manjšina na svetu, katere član lahko postane vsak od nas v vsakem trenutku. Zato je smotrno razmisliti, kako bi jih lahko vključili v svojo ponudbo.

Število invalidov v Evropi in svetu je veliko. Skupaj z družinskimi člani, prijatelji in skrbniki predstavljajo invalidi velik potencial pri načrtovanju novih ciljnih skupin uporabnikov. Trenutno živi z invalidnostjo okoli 10 % celotnega prebivalstva sveta ali 650 milijonov ljudi. V Evropski uniji je 80 milijonov invalidnih oseb, kar predstavlja 16 % celotnega prebivalstva. To je približno toliko, kot je prebivalcev Belgije, Češke, Grčije in Nizozemske skupaj. Vsak 4. Evropejec ima družinskega člana, ki je invalid. V Sloveniji živi 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 % prebivalstva. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se število invalidov povečuje. Naraščanje je v glavnem posledica staranja prebivalstva in pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni. Presunljiv je tudi podatek, da v državah s povprečno življenjsko dobo 70 let, povprečni posameznik v svojem življenju preživi okoli osem let z določeno invalidnostjo.* V skupino potencialnih uporabnikov zato spada tudi skupina starejših ljudi, ki se bo tekom naslednjih desetletij še znatneje povečevala. Invalidi predstavljajo šestino celotnega delovno sposobnega prebivalstva EU, vendar je njihova stopnja zaposlenosti razmeroma nizka. Zaradi slabših možnosti izobraževanja in zaposlovanja so mnogokrat v slabšem socialnem in finančnem položaju, zato jim skušamo prek različnih ugodnosti omogočiti enakopravnejši položaj in večjo udeležbo v družbenih aktivnostih.

JOIN US

You’re invited to join a network of organizations united by EU Disability Card, a project entitling persons with disabilities to a more equal treatment and specific benefits in home countries and other EU member states.

Slovenian citizens and tourists from other EU countries can use EU Disability Card to plan their trips and travels more effectively and use their leisure time well. They’re entitled to discounts in transfer, tourism, culture, sport and other leisure activities.

To add your organization’s discounts and benefits, please write to us at: invalidska.kartica@zalozba.org or send us a message using the contact form on the website.

Become a part of European network of socially responsible organizations looking to contribute to the betterment of persons with disabilities and their position in society. As we’re aware that equality of persons with disabilities also depends on our actions,  we wish to offer diverse chances and opportunities for easier social inclusion and exploration of countries across Europe. At the same time this present an opportunity for your organization to be more recognizable and for a wider range of user of your products or services. We have to bear in mind that persons with disabilities are the biggest minority in the world, a minority anyone of us can become a member of at any moment. Therefore it makes sense to consider including them in what we’re offering.

There are many persons with disabilities in Europe and in the world. Along with their family members, friends and guardians they present a huge potential in planning new target groups of user. Persons with disabilities currently account for 10% of the entire population, 650 million people. There are 80 million persons with disabilities in EU, 16% of total population. This is about as much as Belgium, Czechia, Greece and Holland put together. Every fourth European has a family member with disability. There are 170.000 persons with disabilities in Slovenia, 8.5% of the populace. According to World Health Organization the number of persons with disabilities is growing. The growth is a function of aging populations and higher prevalence of chronic diseases. It’s surprising that in countries with average life expectancy of 70 years, an average individual will spent 8 years of life with a specific disability*. Thus the group of potential users also include the group of senior citizens, which will only grow in size more rapidly in years to come. Persons with disabilities account for a sixth of employed and employable EU citizens, but their actual employment rate is relatively low. Due to poorer education and employment opportunities, they are often in deprivileged social and financial situations, so we’re trying to make their situation more equitable and improve their participation in social activities.

 

Disability Statistics: Facts & Statistics on Disabilities & Disability Issues; http://www.disabled-world.com/disability/statistics/#sthash.4NwDcYkb.dpuf; 5.3. 2015 

Pokličite nas na 01 472 05 11 za več informacij!

Potrudili se bomo, da skupaj najdemo rešitev!

Na vrh strani